top of page

 תנאי שימוש באתר :

 

1. כללי

1.1 כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.1.2 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח "פעולה" בתקנון זה משמעותו כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, כתיבת "Talkback", פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ"ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר זה.1.3 קבוצת CPR היא הבעלים הרשום של האתר (להלן: "המשרד"). פרטי הקשר של המשרד הם: שם המשרד: קבוצת CPR. כתובת למשלוח דואר: וולפסון 9 ת"א דואר אלקטרוני: info@cprgroup.co.il1.4 לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.1.5 המשרד שומר לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, התנאים החדשים יפורסמו באתר, תוקפם של התנאים החדשים יהיה ממועד פרסומם לראשונה.1.6 רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת המשרד. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה: "המקור-האחר"), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות המשרד ו/או האתר, ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות המשרד ו/או האתר.1.7 תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

 

 

2. מטרתו של אתר אינטרנט זה

2.1 אתר אינטרנט זה (בתקנון זה: "האתר") הינו אתר המספק מידע ושירותים בתחום הפקות האירועים , שיווק חוויתי ושירות מכירת כרטיסי כניסה לאירועים על ידי המשרד ברשת האינטרנט ("אינטרנט"). [2.2 אין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו משום המלצה ו/או חוות דעת בקשר לתכנים ו/או איכותם ו/או מהימנותם ברכישתם ו/או תוצאותיו ו/או השלכותיהם

הכרטיסים שיוזמנו דרך אתר האינטרנט מסופקים ביום האירוע בקופה, ישנם אירועים שתתאפשר מכירת כרטיסים בקופות .

 

 

3. ביטול עסקה

3.1 ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב שתישלח ותתקבל לדואר האלקטרוני של המשרד שלהלן, זאת תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. הכתובת למשלוח הודעה: info@cprgroup.co.il3.2 לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול במשרד, ובהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן.3.3 המשרד יהיה רשאי לנכות 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (לפי הנמוך ביניהם) כ"דמי ביטול". לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי המשרד לגבי הניכוי האמור.3.4 אובדן כרטיס הכניסה לא יזכה את בעליו בהחזר כספי או לחילופין בכניסה למופע.3.5 במקרה של ביטול מופע, יושב הכסף רק בעבור כרטיס שלם ותקיןב התאם למחיר ששולם בעבורו בפועל. מחזיק הכרטיס לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף, ולא יינתן החזר כספי של יתר מרכיבי העסקה, שאינם קשורים במישרין למחיר הכרטיס (כגון: אריזת מתנה, משלוח וכו').3.6 ביטול עסקה אינו אפשרי לגבי מוצרים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, ובין היתר: טובין פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה, מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (לדוגמה: ספרים, תוכנות, DVD, קלטות וידאו, תקליטורי שמע וכו').3.7 המשרד יהיה רשאי לבטל כל עסקה שנעשתה אם יש לה יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה במשרד ו/או בכל מאן דהוא ו/או בנסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא למשרד ו/או לכל מאן דהוא.3.8 ביטל המשרד עסקה כאמור, יודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והוא יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר בהתאם להוראות הדין.כמו כן, המשרד יהיה רשאי לבטל עסקה, כולה או חלקה, בין היתר, במקרים הבאים:3.8.1 במקרה שנפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את המשרד.3.8.2 אם חלה טעות בהדפסה ו/או בתיאור המוצר ו/או השירות ו/או בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי המשתמש3.8.3 אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.3.8.4 במקרה של כוח עליון ו/או פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור, המונעים את המשך המכירה ו/או את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת המוצרים.3.8.5 אם יתברר למשרד כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו ו/או שהמשתמש ו/או צד ג' כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ביצוע העסקה, המשרד תהיה רשאית למנוע מהמשתמש לבצע את העסקה.3.8.6 בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, המשרד תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והמשתמש יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר, בהתאם להוראות הדין.3.8.7 זכות הביטול על פי תקנון זה תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

 

 

4. פרטיות באתר

4.1 באתר זה, עושה המשרד את כל המאמצים על מנת לשמור באופן הטוב ביותר על פרטיות המשתמשים ועל סודיות המידע האישי שלהם.4.2 המשרד ישמור במאגר מידע את המידע המוזן באתר על ידי המשתמש לשם ביצוע הרכישה.4.3 מעבר לשימוש במידע לצורך ביצוע הרכישה, המשרד מתחייב שלא לעשות כל שימוש אחר במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי הדין ו/או כדי למנוע שימוש לרעה. המשרד יעשה שימוש במידע ותאפשר גישה אליו רק לצורך השירות הניתן על ידה ובכפוף לאמור בתקנון זה. בהתאם, המשרד יעשה שימוש בפרטי ההתקשרות שנמסרו לה על ידי הלקוח על מנת לעדכן את הלקוח בכל שינוי בפרטי אירוע או ביטול אירוע וכיוצ"ב. בחתימתו על תקנון זה, מאשר המשתמש למשרד לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלו כאמור.4.4 אולם, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שעל אף כל המאמצים שעושה המשרד על מנת לשמור על פרטיות המשתמש ו/או על סודיות המידע האישי שלו, הרי שלא ניתן לחסום לחלוטין חדירות לאתר ו/או העתקות מידע מוצפן ו/או וירוסים ו/או כל הפרעה ו/או אי תקינות ו/או עיכובים ו/או הפרעות ו/או כניסה לא מורשית ו/או שיבושים ו/או כשלים ו/או טעויות ו/או כוח עליון ו/או כל מפגע אחר, והעושה שימוש באתר ו/או מוסר פרטים אישיים, לרבות (ולא רק) פרטי התקשרות, פרטי כרטיס אשראי וכד', עושה זאת על אחריותו בלבד, ולא תהיה לו כל טענה כלפי המשרד ו/או כל מי מטעמה לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו (ככל שייגרם) כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה לאבטחה של האתר4.5 המשרד לא יעביר פרטים אישיים של המשתמש אל צד שלישי, אלא במקרים המפורטים להלן:4.5.1 המשתמש ביצע ו/או ניסה לבצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בהמשרד ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.4.5.2 המשתמש עשה ו/או ניסה לעשות שימוש בשירותי המשרד לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לסייע לבצע מעשה כזה.4.5.3 המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם עם המשרד ו/או מי מטעמה.4.5.4 ניתן צו שיפוטי המורה למשרד למסור את פרטי המשתמש.4.5.5 בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין המשרד, אם וככל שיהיו.מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני מהמשרד, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הינך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של המשרד, ע"י שליחת הודעה ל: info@cprgroup.co.il

 

 

5. זכויות קניין רוחניה

תכנים המפורסמים באתר לרבות (ולא רק) עיצוב, סימני מסחר, תמונות, פרסומות, מידע כתוב ו/או מצולם ו/או קבצי שמע ו/או מוסיקה וכל תוכן מכל מין וסוג שהוא בין אם מצולם, מודפס, מושמע הינם רכושם של המפיקים ו/או המארגנים ו/או המפרסמים ו/או המופיעים ו/או המבצעים ו/או המשרד ו/או כל צד ג' אחר שאינו המשתמש וחלקם אף מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות מבצעים ו/או כל זכות אחרת. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בכל תוכן מהתכנים הללו כולו או חלקו, לרבות (ולא רק) להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בו, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, ללא אישור בכתב ומראש מאת המשרד. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשרד ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד ג' שהוא כתוצאה מהפרת הוראות אלה.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהאתר הינו רכושו הבלעדי של המשרד, ועל כן, הוא מתחייב שלא להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית את תכני האתר ו/או חלק מהם ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בהם, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, באתר זה, ללא אישור בכתב ומראש מאת המשרד.המשתמש באתר מצהיר, כי ידוע לו שייתכן שקיימים פרסומים באתר שלגביהם יש זכויות של צדדים שלישיים והוא מתחייב לשפות את המשרד בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה מאת צד שלישי כלשהו בגין הפרת התנאים האמורים בתקנון זה על ידי המשתמש.למען הסר ספק, שמה של המשרד, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הקשורים אליו, הם קניינו הבלעדי של המשרד ואין לעשות בהם כל שימוש, אלא באישור המשרד מראש ובכתב.

 

 

6. המשתמשים

6.1 רשאי להשתמש באתר כל אדם מעל גיל 16, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט6.2 על אף האמור לעיל, המשרד רשאי שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. 6.3 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יוסבר שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.

 

 

7. אשראי

7.1 ניתן לשלם עבור השירות המוצע באתר באמצעות כרטיס אשראי, אישור העיסקה ע"י חברת האשראי הינה תנאי מוקדם לתוקף הרכישה וקבלת השירות.7.2 פעולת התשלום באמצעות כרטיס אשראי מאובטחת ע"י פרוטקול אבטחה SSL.7.3 במידה וחברת האשראי איננה מכבדת את העיסקה/ חיוב, לא יהיה תוקף לעיסקה. במקרה זה על הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מחלקת שירות הלקוחות לשם השלמת העיסקה.7.4 האתר והמשרד יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.7.5 האתר והמשרד יענו לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

 

 

8. אחריות

8.1 התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם ("As Is").8.2 התאמת התכנים לצורכי המשתמש ו/או מטרותיו הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש. האתר ו/או מנהליו מצהירים כי לא יישאו בכל אחריות להתאמת התכנים לצרכיי ו/או מטרותיו של המשתמש.8.3 האתר ו/או מנהליו מצהירים בזאת כי ייתכנו טעויות ו/או שגיאות בתכנים המוצגים באתר, האתר ו/או מנהליו לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות הנ"ל לשימוש בהם ו/או לתוצאותיו ו/או השלכותיהם על המשתמש.8.4 האתר ו/או מנהליו אינם אחראים לאיכות תכנים ו/או עדכניותם ו/או מהימנותם הפרטים ו/או התאמת התכנים לצרכי המשתמשים ו/או לעניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, לתכנים ו/או למפרסמים באתר וכיוצ"ב.8.5 שימוש באתר ו/או בתכניו נעשה באחריות הבלעדית של המשתמש בלבד ואינו מחליף ו/או גובר על הנחיות כלשהן שניתנות בקורס על ידי מנחי הקורס במוסד האקדמי בו לומד המשתמש.8.6 האתר ו/או מנהליו לא יהיו אחראים לכל נזק, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, אם באופן ישיר ואם באופן עקיף עקב השימוש בתכנים ו/או באתר ו/או בשירות המוצע בו מכל סיבה אשר תהא.8.7 המשרד שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.8.8 מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, המשרד ו/או האתר לא יהיו אחראים באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני ואין בהופעה של הקישור באתר כדי להצביע על קשר בין האתר ו/או המשרד לאתר המקושר ו/או לבעליו ו/או לבעל החסות עליו ו/או לכל מידע ו/או מוצר ו/או שירות הניתן ו/או מוצע באתר המקושר.8.9 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, הצעות של משתמשים לא יוגשו או יתעדכנו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.

 

 

9. שימוש בלתי מורשה באתר

9.1 אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.9.2 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהמשרד.9.3 אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או המשרד ללא אישור המשרד מראש ובכתב. 9.4 המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. המשתמש מתחייב שלא להעתיק,להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל.בפרט לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת.9.5 האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת.

 

10. זכויות יוצרים וסימני מסחר

10.1 כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של המשרד או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של המשרד היא אסורה בהחלט.10.2כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.10.3אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.10.4המשרד הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.10.5אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

 

11. הדין החל ומקום השיפוט

11.1 הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.

11.2 בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב – יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

 

 

תקנון אתר קבוצת

CPRcprgroup

bottom of page